แบบการขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงแรม

 ใบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเปิด หรือขอจดทะเบียน หรือสร้างโรงแรม [แบบ ร.ร.1]
 ใบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ หรือแจ้งเหตุต่าง ๆ [แบบ ร.ร.2]
 ใบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนเจ้าของ หรือเจ้าสำนักโรงแรม [แบบ ร.ร.3]
 ใบอนุญาตเปิดโรงแรม [แบบ ร.ร.5]
 ใบแจ้งความประสงค์ต่าง ๆ โรงแรม [แบบ ร.ร.7]
 ใบแจ้งความประสงค์ขอยกเว้น หรือผ่อนผันหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ [แบบ ร.ร.12]
 Download PDF file