e-Mahadthai

บุคคล ครอบครัว ปลูกสร้างบ้านอาคาร ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา
บริการเกี่ยวกับการขอใช้น้ำประปา
เราบอกคุณถึงวิธีการขอน้ำประปา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อัตราค่าน้ำ
เว็บเพจนี้เป็นบริการเกี่ยวกับการขอใช้น้ำประปาในเขตจำหน่ายของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งรับผิดชอบในการจ่ายน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และในเขตจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำหรับในเขตจังหวัดอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์ เอกสารประกอบคำขอ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และอัตราค่าน้ำประปา เมื่อคุณคลิ๊กเลือกรายการ คุณจะสามารถเข้าสู่เซิฟเวอร์เพื่อนบ้านของเรา ที่มีเว็บเพ็จบริการตามรายการนั้น

เว็บไซต์เพื่อนบ้านที่เราเชื่อมโยงไปในหน้านี้ เป็นของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค


ขอติดตั้งประปาใน กทม. (เอกสารประกอบคำขอ ค่าใช้จ่ายติดตั้ง ค่าบริการ และการโอนการใช้น้ำ)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการของการประปานครหลวง
อัตราค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง
พื้นที่การให้บริการใช้น้ำของการประปานครหลวง
ประกาศแจ้งเขตน้ำประปาไม่ไหล


ขอติดตั้งประปาในภูมิภาค (เอกสารประกอบคำขอ ค่าใช้จ่ายติดตั้ง ค่าบริการ และการปฏิบัติของผู้ใช้น้ำที่การประปาส่วนภูมิภาครับโอนกิจการมา)
แบบคำขอติดตั้งประปาในภูมิภาค
ระเภทผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
อัตราค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อมูลด้านบริการอื่น ๆ