ศูนย์รวมข่าวประกวดราคามหาดไทย
    หากผู้ใดพบเห็นว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดใด ไม่ปฏิบัติตาม "นโยบายมหาดไทยใสสะอาด (Clean Mahadthai)"
    ขอให้ e-mail แจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประกวดราคานั้นๆ
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา ประเทศไทยใสสะอาด มหาดไทยใสสะอาด ข่าวประกวดราคา ขั้นตอนเผยแพร่ข่าว หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔ เร่งรัดจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ต
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๓๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๔ เร่งรัดจังหวัดจัดทำ Home page ข่าวประกวดราคา
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๓๔๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งศูนย์รวมข่าวประกวดราคาและประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ต
  • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๒ วางแนวทางการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวประกวดราคา และหน้าที่ศูนย์รวมข่าวฯ
  • หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๑ / ว ๘๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ วางแนวทางการปิดประกาศประกวดราคาของศูนย์รวมข่าวฯ และการจัดให้มีสถานที่กลาง ในการรับและเปิดซองประกวดราคา แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารประกวดราคา ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  • การสรุปข้อความประกาศประกวดราคาลงเผยแพร่ใน Home page ให้ถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๔
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา ประเทศไทยใสสะอาด มหาดไทยใสสะอาด ข่าวประกวดราคา ขั้นตอนเผยแพร่ข่าว หนังสือสั่งการ