e-Mahadthai

ขอโฉนดและหนังสือแสดงสิทธิ จดทะเบียนทำนิติกรรมที่ดิน มอบอำนาจจดทะเบียนที่ดินฯ
บริการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์
จะออกโฉนด-ขอรังวัดที่ดิน ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
เว็บเพจนี้เป็นบริการเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก, และ น.ส.3 ข) ซึ่งจะบอกให้คุณทราบถึงการเตรียมหลักฐานประกอบคำร้อง ขั้นตอนของการดำเนินการ ค่าธรรมเนียม รวมตลอดถึงการแบ่งแยก รวมหรือตรวจสอบเขตที่ดิน เมื่อคุณคลิ๊กเลือกรายการ คุณจะสามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อนบ้านของเรา ที่มีเว็บเพ็จบริการตามรายการนั้น

เว็บไซต์เพื่อนบ้านที่เราเชื่อมโยงไปในหน้านี้ เป็นของกรมที่ดิน

  ที่ดินที่จะออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้
  ขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย
  ขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
  การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบ เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  การแบ่งแยก รวม หรือตรวจสอบเขตที่ดิน และค่ารังวัด