กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

bullet03_glitter.gif

   แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง        -แผ่นที่  1       -แผ่นที่  2

bullet03_glitter.gif

    12 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นต้นแบบการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ

bullet03_glitter.gif

    เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเอง

bullet03_glitter.gif

    กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ