การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

                   เป้าหมายสูงสุด  คือ  ทำให้ประชาชนหายทุกข์  หายยากจน  หายลำบาก  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อข้าพเจ้ามาบริหารกระทรวงมหาดไทย  ข้าพเจ้าต้องอัญเชิญพระบรมราโชวาทนี้  มาให้ท่านทั้งหลายต่อ

 7  ตุลาคม  2545

 

ประชาชนชาวไทยต้องเผชิญปัญหาสาธารณภัยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินปีละหลายล้านบาท ด้วยความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดนโยบายและมาตรการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ดังนี้

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายประมวล รุจเสรี ในฐานะผู้กำกับดูแลงานบรรเทาสาธารณภัย  ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนราชการและเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ออกเยี่ยมเยียน แจกเครื่องอุปโภคบริโภคจังหวัดที่ประสบอุทกภัย คือ  ปราจีนบุรี พิจิตร ลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชานี อำนาจเจริญ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ สระบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี และอุทัยธานี สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ บ้านเรือนราษฎรให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตลอดจนเร่งฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2545 รวมมูลค่าความช่วยเหลือเป็นจำนวน 584 ล้านบาทเศษ

  แนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาว

1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะอนุกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนขุดลอกลำน้ำเจ้าพระยา 2 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

3. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับการเตรียมรับภัยหนาว การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย/วาตภัยภาคใต้

การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร

-    ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2545 กรุงเทพมหานครได้เกิดอัคคีภัย 14 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย 11.9 ล้านบาทเศษ ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 2.9 ล้านบาท

-    กรณีเพลิงไหม้สารเคมีการเกษตร บริเวณทางรถไฟ เขตคลองเตย ได้ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนกว่30 หลังคาเรือน โดยแจกถุงยังชีพ 60 ถุง และประชุมสัมมนากำหนดมาตรการป้องกันการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีที่มีมาตรฐาน ต่อไป

การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยหนาว

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย  เรื่องภัยหนาวคือ  ไม่ให้พี่น้องประชาชนหนาวตาย  ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนตายเพราะขาดความอบอุ่นไม่มีผ้าห่ม ไม่มีเสื้อกันหนาว ถ้าตายในลักษณะนี้ในพื้นที่ไหนจะต้องให้อธิบดีกรมการปกครอง ดำเนินการย้ายนายอำเภอ มาอยู่ที่ส่วนกลาง   

13  พฤษจิกายน 2545

 

กระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในวงเงิน 50 ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณให้ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด รวม 20.2 ล้านบาท โดยมอบให้จังหวัดจัดซื้อเครื่องกันหนาว จากแม่บ้านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวน 126,246 ชิ้น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อเพิ่มเติมอีก 186,250 ชิ้น รวมเป็น 312,493 ชิ้น มอบให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ สตรีและราษฎรยากจน ขณะนี้ได้ร่วมรณรงค์ขอรับบริจาคจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดทำตัวอย่าง ห้องอบอุ่น แจกจ่ายให้ราษฎรด้วย

การลดอุบัติภัยจากจราจร

เนื่องด้วยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุราจะเกิดกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์มากที่สุด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน โดยบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดทำโครงการนำร่องรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีนิสิตนักศึกษาเข้ารับการอบรม 317 คน โครงการจะขยายผลการปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อลดอุบัติภัยจราจรลงให้เหลือน้อยที่สุด

Ø   การป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2546

เนื่องจากในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2545 มีอุบัติเหตุสูงกว่าวันหยุดปกติ ปี 2545 มีประชาชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 585 ราย บาดเจ็บ 34,303 ราย ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประมวล รุจนเสรี  มีนโยบายเพื่อผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข องค ์กรเอกชนและประชาชนในการลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2546 โดยได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2546 ให้ลดลงจากเดิม  ร้อยละ 20 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1)  จัดให้มีศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2546 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ โดยมี ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)  เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545

2)  รณรงค์ผ่านสื่อมวลชน เน้น 3 ม. 1 ข. ได้แก่ เมาไม่ขับ, มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย, สวมหมวกกันน๊อค และผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

3)  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนภูมิภาค 12 เขต โดยรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประชา มาลีนนท์ และนายประมวล รุจนเสรี เป็นประธานเปิดศูนย์และสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2546 รวมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรด้วย

4)  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำแผนและมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรโดยเน้นการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนสายรอง เสริมภารกิจเดิมที่ได้ทำไว้บนถนนสายหลัก จนถึงถนนระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

5)  ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม พนักงานฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร ทั้งภาครัฐและเอกชน

6)  กวดขันจักุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ขับรถขณะเมาสุรา  ไม่สวมหมวกกันน๊อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

7)  ขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ มิให้จำหน่ายสุราในบริเวณสถานีน้ำมันในช่วงเทศกาลปีใหม่

8)  ศูนย์อำนวยการฯ รวบรวมรายงานผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร สถานการณ์อุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทางหมายเลขโทรศัพท์ มหาดไทย 55045-9 โทรสาร  0-2243-0030 , 0-2243-0032 , 0-2241-4620 และ 0-2241-7452 ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 26 ธันวาคม 2545 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2546 (รวม 7 วัน) เพื่อจัดทำสถิติข้อมูล และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจราจร

9)  การจัดตั้งจุดตรวจเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและเข้มงวดกวดขันผู้ใช้ยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 16 26 ธันวาคม 2545 และจัดตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตรวจจับความเร็วระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2545 2 มกราคม 2546 บนถนนสายหลักและถนนสายรอง

สรุปผลการดำเนินงาน สถิติอุบัติเหตุเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2545  - 2 มกราคม 2546 รวม 7 วัน กับระยะเวลาในห้วงเดียวกันในปีที่แล้ว ปรากฏว่าปีที่แล้ว (2545) เสียชีวิต 585 คน ปีนี้เสียชีวิต 562 คน ลดลง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93  ส่วนผู้บาดเจ็บในช่วง 7 วันดังกล่าว   ปีที่แล้ว (2545) มีจำนวน 34,303 คน ปีนี้ (2546) จำนวน 32,452 คน ลดลง 1,811 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40

กระทรวงมหาดไทยกับมูลนิธิปอเต๊กตึ๊งเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมืออย่างถาวรในการดูแลเรื่องอุบัติเหตุ และสาธารณภัยทั่วประเทศ นับตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2546 รวมทั้งในเทศกาลหรือวันสำคัญอื่นๆ  ที่จะมีขึ้นในปีต่อไป  กระทรวงมหาดไทย จึงดำริที่จะร่วมมือกับองค์กรเอกชน  เช่น  มูลนิธิปอเต๊กตึ๊  เป็นต้น

เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2545  ฯพณฯ   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง และในโอกาสนี้กระทรวงมหาดไทยกับมูลนิธิปอเต๊กตึ๊งจะร่วมมือกันในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลที่สำคัญๆของไทย เพื่อดูแลเรื่องอุบัติเหตุและสาธารณภัยเนื่องจาก   มูลนิธิปอเต๊กตึ๊งมีประสบการณ์การเหลือประชาชนมายาวนาน มีทั้งกำลังคนที่มีความรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยชีวิตพร้อมเพรียง ประกอบกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดต่างๆ มีจำนวน 10,000 คนจะร่วมปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการระงับอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาทั่วประเทศ ทั้ง 12 ศูนย์  ที่ได้ทำพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่า  กระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง  จะผนึกกำลังกันช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และจะเป็นของขวัญที่มอบให้แก่ประชาชนในวันขึ้นปีใหม่ 2546 นี้

 

******************************