การบริการประชาชน

 

“ กระทรวงมหาดไทยจะต้องเปลี่ยนจากการใช้อำนาจ

มาเป็นการให้บริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุด

จะต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการใช้งบประมาณ

ตลอดจนลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ”

 

“ภารกิจข้างหน้า  คือ  การสร้างความเป็นใหญ่ให้กับประชาชน  ไม่ใช่ ...เหนือประชาชน”

 

7  ตุลาคม  2545

 

การให้บริการในมิติใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนนั้น กระทรวงมหาดไทยมีความภูมิใจในการปรับปรุง 2 ลักษณะ คือการจัดระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ และการเพิ่มเวลาการให้บริการ

1.  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำขึ้น โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป การเสียภาษี ณ จุดเดียว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 สำนักงานเขต ได้แก่ ราชเทวี พญาไท บางพลัด จอมทอง บางเขน ราษฎร์บูรณะ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางกะปิ ประเวศ  หนองจอก คลองเตย ห้วยขวาง บางกอกใหญ่ หนองแขม บางซื่อ และปทุมวัน

กรมการปกครอง ได้จัดให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยรวมงานต่างๆ ไว้ ณ จุดเดียว ซึ่งมีการจัดทำสำนักบริการแบบเบ็ดเสร็จ ต้นแบบ 8 แห่ง ได้แก่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีและ อ.สะเดา จ.สงขลา

กรมการปกครอง   พัฒนาการบริการโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายจากสำนักทะเบียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในระยะแรก 211 แห่ง ทำให้ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วขึ้น เช่น

- การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า จากเดิม 30 นาที ลดเหลือ 15 นาที

- การจดทะเบียนรับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม จากเดิม 3 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 30 นาที

- การเปลี่ยนชื่อตัว จาก 1 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 15 นาที

- การขออนุญาตมีอาวุธปืน จาก 15 วัน ลดลงเหลือ 5 วัน เป็นต้น

การไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 14 เขต  ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประมวล รุจนเสรี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยให้บริการในเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า การวางหลักประกันส่วนลดทหารผ่านศึก การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ การรับชำระค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและการติดต่อประสานงานเดินสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น

สำหรับการจัดให้บริการของศูนย์บริการร่วม ได้รวมหน่วยงานสาธารณูปโภค คือการขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา และขอเลขบ้านของกรุงเทพมหานครมาให้บริการด้วย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อสารมวลชนอย่างสม่ำเสมอ

 

2. การเพิ่มเวลาให้บริการ เน้นการเพิ่มเวลาให้บริการมากขึ้น  โดยจังหวัดและอำเภอได้ขยายเวลาการบริการประชาชนในวันปฏิบัติราชการ ช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) เพิ่มชั่วโมงทำงานในวันเสาร์ และวันหยุดสำคัญของทางราชการ เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่  ขณะนี้ได้มีประชาชนมาใช้บริการเรื่องทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ร้องทุกข์ และอื่นๆ มากกว่า 29,076 ราย พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือบริการประชาชน แจกจ่ายเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 เล่ม

กรมที่ดิน จัดทำโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน  โดยเพิ่มเวลาบริการทั่วประเทศ 360 แห่ง ขณะนี้มีประชาชนมากกว่า 40,000 คน ได้รับความสะดวกในการให้บริการจากเวลาเดิ 08.30 น. – 16.30 น. เปลี่ยนเป็น 08.00 น. ถึง 18.00 น. การให้บริการดังกล่าว ได้แก่

v        การให้บริการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ พื้นที่ทุกประเภท 

ยกเว้นการจดทะเบียนที่ต้องมีประกาศและรังวัด

v        โครงการเปิดช่องงานเบ็ดเตล็ด เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง เช่นให้บริการคำขอรับรอง

ราคาประเมิน คำขอแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล คำขอคัดค้าน เป็นต้น

3. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการ  หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกมากขึ้น คือ

การไฟฟ้านครหลวง  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มทดลองใช้โปรแกรมประกวดราคาทางอิเล็คโทรนิกส์ (E – Procurement Auction) เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2545 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบการอย่างมาก ซึ่งจะต้องทำการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังพัฒนาการบริการโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ การรับชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ E – Banking และเว็บไซต์ของหน่วยงานไฟฟ้านครหลวง รวมทั้ง การขยายจุดรับชำระเงินไปยังไปรษณีย์ 160 แห่ง สำนักงานตัวแทน 1,100 แห่ง เป็นต้น

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ก็ได้พัฒนาการบริการ โดยรับชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ  E – Banking และเพิ่มจุดรับชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

 

*************************