ถ้าคุณมีทุกข์ ! เพราะ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่มหาดไทยทุจริต-ประพฤติมิชอบ-ไม่บริการประชาชน
รู้เบาะแสยาเสพติด
แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ที่ "ศูนย์ดำรงธรรม" กระทรวงมหาดไทย


กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรม" ทั้งในกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ วันที่1 เมษายน 2537 คำว่า "ดำรง" มาจากพระนามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนบดีกระทรวงมหาดไทย คำว่า "ธรรม" หมายความถึงสิ่งที่ดีงาม ชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ดังนั้น "ศูนย์ดำรงธรรม" จึงหมายถึงศูนย์กลางที่ธำรงความดีงาม ความชอบธรรม ความเป็นธรรม และความยุติธรรม ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ดังนั้นหากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาค รวมตลอดถึง จากการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และจากเจ้าหน้าที่-ข้าราชการ-พนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ต่างๆ

คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" กระทรวงมหาดไทย ได้ดังนี้

ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206
ติดต่อทางอี-เมล ศูนย์ดำรงธรรม (e-mail address : moi0219@moi.go.th)
ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 1567 (24 ชั่วโมง)
ติดต่อทางโทรสาร หมายเลข (02) 222-6838