Link แผนที่จังหวัด

Link กระทรวงต่าง ๆ

Information and Communication Technology Center Contact Us: +662-0222-32000
gis@moi.go.th

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการน้ำได้ที่นี่
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
องค์การจัดการน้ำเสีย
การพัฒนาของกรมชลประทาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
น้ำกับโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาแหล่งน้ำ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 12
รายงานสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลและองค์กรความรู้ทรัพยากรน้ำ