Site map

  ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด


 • การปกครอง
  • ค้นหาข้อมูล อบต.
  • ค้นหาข้อมูลเทศบาล
  • สอบถามข้อมูล อบต.
  • สอบถามข้อมูลจังหวัด
  • สอบถามข้อมูลหมู่บ้าน
 • ประชากร
  • ความหนาแน่นประชากร
  • อัตราเพิ่ม/ลดประชากร
  • ร้อยละประชากรแยกรายอายุ
 • แรงงาน
  • ร้อยละประชากรมีงานทำ
  • อัตราการว่างงาน
  • อัตราค่าจ้างในหมู่บ้าน
 • แหล่งน้ำ
  • ร้อยละครัวเรือนที่ไม่มีน้ำดื่ม
  • ร้อยละพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรจังหวัด
  • ค้นหาแหล่งน้ำที่ใกล้
 • กองทุนหมู่บ้าน
  • สอบถามข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน
  • ร้อยละหมู่บ้านที่กู้ยืมเงินกองทุน
 • พักชำระหนี้
  • โครงการพักชำระหนี้เกษตร
  • โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังพักชำระหนี้
 • หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  • สอบถามผลิตภัณฑ์
  • ค้นหาผลิตภัณฑ์ดีเด่น
  • แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • ยาเสพติด
  • การแพร่ระบาดของยาเสพติด
  • โครงการเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
  • จำนวนผู้ผลิตยาเสพติด
  • คดีที่จับกุมได้และส่งฟ้องศาล
  • ร้อยละผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด/ฟื้นฟู
 • อาชีพและรายได้
  • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
  • รายการแสดงจำนวนรายได้เฉลี่ย
  • หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
  • การประกอบอาชีพ
  • รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเปรียบเทียบเป้าหมาย
 • สาธารณสุข
  • ประชากรที่มีสวัสดิการ
  • ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ
  • ผู้ป่วยที่ตายด้วยโรคติดต่อ
  • อัตราการเพิ่ม/ตายผู้ป่วยโรคเอดส์
  • โรงพยาบาล/เตียงผู้ป่วย/แพทย์
  • ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้
 • บริการพื้นฐาน
  • ร้อยละครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
  • ร้อยละครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้
  • ร้อยละครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้
  • หมู่บ้านที่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้
 • สวัสดิการสังคม
  • อัตราการสมรส/หย่าร้าง
  • ร้อยละประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • อัตราการเพิ่ม/ลด เด็กเร่ร่อน
  • อัตราเพิ่มเด็กในสถานสงเคราะห์
 • การศึกษา
  • ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนต่อ
  • ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
  • อัตราส่วนของนักเรียน นักศึกษา/ครูอาจาย์
  • ร้อยละของคนไม่รู้หนังสือ
  • ค้นหาสถานศึกษาที่ใกล้
 • ที่ดินทำกิน
  • ครัวเรือนเกษตรแยกตามสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
  • พื้นที่จำแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์
  • พื้นที่จำแนกตามการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
 • การเกษตร
  • อัตราเพิ่ม/ลดพื้นที่เพาะปลูก
  • ร้อยละครัวเรือนภาคเกษตร
  • ร้อยละครัวเรือนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
 • ประเมินผล
  • แสดงหมู่บ้านที่มีโครงการ
  • สอบถามรายชื่อโครงการในหมู่บ้าน
  • งบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด
  • โครงการเร่งรัดพัฒนา
 • การท่องเที่ยว

Top

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผังเครือข่ายองค์กรชุมชน

Top

  ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
  และสถิติคดีอาชญากรรม


 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
 • ข้อมูลอาชญากรรม
 • ระบบสารสนเทศทางการบริหาร

Top 

  ข้อมูลประชากรจาก กชช. 2 ค ปี 2544


Top

  ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์Web Site ที่เกี่ยวข้อง

 

Top