Link แผนที่จังหวัด

Link กระทรวงต่าง ๆ
Information and Communication Technology Center
Contact Us: +662-0222-32000
gis@moi.go.th

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคมนาคมได้ที่นี่
แผนที่ทางหลวงในประเทศไทย
แผนที่และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
แผนที่แสดงรายงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
แผนที่รายงานสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร