Link แผนที่จังหวัด

Link กระทรวงต่าง ๆ
Information and Communication Technology Center
Contact Us: +662-0222-32000
gis@moi.go.th

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ิและสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่
พื้นที่อุทยานธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตการใช้ประโยชน์ในภาคต่าง ๆ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ความหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริหาร (MIS)