Link แผนที่จังหวัด

Link กระทรวงต่าง ๆ
Information and Communication Technology Center
Contact Us : +662-0222-32000
gis@moi.go.th

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ได้ที่นี่

Map2b.com 
Map point asia
Thai Map Online
แผนที่ไทยดอทคอม
แผนที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
แผนที่ทางลัดกรุงเทพมหานคร
แผนที่การท่องเที่ยวประเทศไทย
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมต่าง ๆ
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ค้นหาสถานที่จากแผนที่ Online
ค้นหาแผนที่ทั่วโลก แผนที่เมืองไทย
แผนที่และข้อมูลต่าง ๆ ในนครหาดใหญ่
แผนที่แสดงเขตป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สภาพอากาศของไทย
เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร
  และการพยากรณ์อากาศในเวลาปัจจุบัน   สายเฉลิมรัชมงคล
แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโรงพยาบาล
แผนที่เส้นทางการเดินรถเมล์
  และศูนย์บริการสาธารณสุข(ในกทม.)
  ในกรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศ
ฝ่ายข้อมูลระบบงานกำกับการรับเสี่ยงภัย
  และภูมิสารสนเทศ (GISTDA)   แผนที่ กำกับเขตการรับประกันภัย
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อทรัพยากร
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ   จุดนัดพบต่าง ๆ ของประเทศไทย
รวบรวมเส้นทางรถเมล์สายต่าง ๆ
แผนที่กรุงเทพมหานคร 1 :10,000
  ในกรุงเทพมหานคร   แสดงอาคารทุกประเภท (ขาย)
Online source for satellite
Thailand research study
  and aerial imagery   bangkok map (GIS)
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 12