ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาตราส่วน 1:50,000 (กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี)

 

 

 

โรงงาน
วัด
โรงเรียน
ถนน
แม่น้ำ
เส้นขอบเขตตำบล
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

Information and Communication Technology Center
Contact Us: +662-0222-32000
gis@moi.go.th

 

 

Download
โปรแกรม
ARCEXPLORER Version 1.0
Download
คู่มือการใช้โปรแกรม
ARCEXPLORER Version 1.0