Untitled Document
 
 


บริการข้อมูลด้านประชากร และงานทะเบียน

บริการค้นหาราคาประเมินที่ดิน

บริการข้อมูลด้านที่ดิน

บริการข้อมูลด้านประปา

บริการข้อมูลด้านไฟฟ้า

บริการข้อมูลด้านกฏหมายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสินค้า OTOP

บริการข้อมูลเกี่ยวกับผังเมือง

บริการข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

บริการข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของกระทรวงมหาดไทย

บริการข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Untitled Document
 

Copyright@2006
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองวังไชยา
โทร. 0-2622-0964 มท. 50319 E-mail : moi0201@moi.go.th
Mahadthai Citizen portal for online e-gov services