คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 433/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการจังหวัดทดลอง
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
---------------------------------

 

                    ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 288/2544 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เพื่อเตรียมการดำเนินการตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาขึ้นนั้น ในการนี้ได้ให้อำนาจคณะกรรมการอำนวยการฯ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

                    ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจังหวัดทดลองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย

 

1. นายมณเฑียร ทองนิตย์ 
     ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.
2. นายประสิทธิ์ การกลาง 
     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
     สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
3. นายพิสิทธิ์ พลอยโสภณ
    หัวหน้าฝ่ายประสานนโยบายและแผนมหาดไทย
    ส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.
    รักษาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว สนผ.สป.
4. นายบุญยืน คำหงษ์ 
    หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง สป.
5. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8 ว
    สำนักงาน กถ. สป. รักษาการในตำแหน่ง
    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สป.
6. นายธีระชัย วงศ์วัฒนา
    ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานร่างและประมวลกฎหมาย
    กองนิติการ สป.
7. นายนพดล เพชรสว่าง 
    หัวหน้าฝ่ายประสานงบประมาณและโครงการ
    ส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.
8. นางศศิธร ตันตระโชติ 
    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล  ศูนย์สารสนเทศ สป.
9. นายชัยรัตน์ อุดมเดชะ
    หัวหน้าฝ่ายประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
    และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
    กองแผนพัฒนาจังหวัด สป.
10. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี 
     หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 1
     ส่วนติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
11. นายสรัล สินุธก 
      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
      ส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.
12. นายสุธรรม เผือกผุด 
      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
      ส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.
13. นายณรงค์ อ่อนอินทร์ 
      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
      ส่วนนโยบายและแผนรวม สนผ.สป.

ประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน


คณะทำงานคณะทำงาน

คณะทำงานคณะทำงาน


คณะทำงาน


คณะทำงาน

คณะทำงานคณะทำงาน


คณะทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

         1) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งวิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
         2) ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการจังหวัดทดลองฯ ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา โดยการจัดเตรียมการประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการจังหวัดทดลอง ฯ
         3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                                            สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544

 

มนุชญ์ วัฒนโกเมร
(นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายนโยบายและแผน
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

 

| กลับ Homepage มหาดไทย.คอม | ไปที่หัวเรื่อง | กลับไปสารบัญ |